Research Group

Master Students

  • Junde Xu (SIAT, 2020)
  • Zhongwei Wan (SIAT, 2020)
  • Tong Yao (SIAT-USTC, 2020)
  • Donghao Zhou (SIAT, 2021)
  • Enbin Cai (SIAT, 2021)

Visiting Master Students

  • Sheng Lu (Brandeis University, 2020)

Visiting PhD Students

  • Bowen Wang (CUHK, 2020)
  • Jing Wang (CUHK, 2020)
  • Zhuo Zhang (University of Melbourne, 2021)

Alumni

  • Pengfei Chen (CUHK, 2017), Now working in IEG of Tencent